ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਹਰ ਥਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੋ recruitment@alinks.org.

ALinks ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

ਇਹ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ!

ALinks ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

ALinks ਸਹਿਯੋਗੀ Asylum Links. Asylum Links ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਚੈਰੀਟੀ ਨੰਬਰ 1181234 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Asylum Links, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੋ recruitment@alinks.org.